REGULAMIN SALONU

REGULAMIN ŚWIADCZONYCH USŁUG W SALONIE URODY „HOUSE OF BEAUTY”

Niniejszy Regulamin stanowi Ogólne Warunki usług świadczonych w House of Beauty.

Decydując się na zabieg Klient akceptuje poniższy Regulamin:

 

 1. Godziny otwarcia Salonu Urody “House of Beauty”: od poniedziałku do piątku od godz. 08:00 do godz. 22:00, w soboty od godz. 08:00 do godz. 16:00, w niedziele salon jest nieczynny. Godziny otwarcia mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb klientów. Istnieje możliwość wykonania usługi w innych godzinach niż wyżej wymienione, ale tylko po wcześniejszym umówieniu wizyty i za dodatkową opłatą ustaloną indywidualnie.
 2. Warunkiem wykonania pełnej usługi jest punktualne przybycie na wizytę (ewentualne spóźnienia bez poinformowania nas o tym telefonicznie akceptowane są tylko do 10 minut, po umówionym terminie – każdy przypadek rozpatrujemy indywidualnie i istnieje możliwość odstąpienia od tej reguły). W przypadku spóźnienia nie gwarantujemy pełnego wykonania usługi, w niektórych przypadkach spóźnienie oznacza brak wykonanej usługi z powodu niewystarczającej ilości pozostałego czasu do kolejnej rezerwacji (innego Klienta/Klientki).
 3. Zamówienie usługi w Salonie Urody “House of Beauty” jest równoznaczne ze złożeniem przez Klientkę/Klienta oświadczenia, iż nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z usług oferowanych przez Salon oraz że zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego warunki.
 4. Udostępnienie danych osobowych przez Klientów Salonu Urody “House of Beauty” jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. Salon nie będzie przekazywał tych danych innym instytucjom, firmom i osobom.
 5. Ceny zawarte w cenniku i na stronie internetowej nie są ofertą handlową, mogą ulec zmianie, ponadto zakres pracy i zużytych kosmetyków zależy od indywidualnych predyspozycji i potrzeb Klientki/Klienta. Promocje i rabaty nie łączą się.
 6. Klientka/Klient umawiając się na zabieg zobowiązana/y jest to podania prawdziwego imienia, nazwiska oraz aktualnego numeru telefonu.
 7. Ewentualne skargi, wnioski i zażalenia należy kierować do menedżerki Salonu +48 500 415 900, emailem na adres: hobradom@wp.pl. Ewentualne zastrzeżenia złożone innym osobom lub w inny sposób mogą nie zostać rozpatrzone.
 8. Reklamacje dotyczące usług fryzjersko-kosmetycznych należy zgłaszać w ciągu 48h (2 dni) od daty wykonania usługi za pośrednictwem adresu mailowego: hobradom@wp.pllub poprzez profil na Facebooku w wiadomości prywatnej (/HouseofBeautyRadom) lub poprzez profil salonu na Instagramie w wiadomości prywatnej (@houseofbeauty_radom). Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 7 dni roboczych, od daty jej wpłynięcia.
 9. W przypadku, gdy Klientka/Klient dwukrotnie nie stawił się na umówioną wizytę, przy umawianiu kolejnej poproszony zostanie o dokonanie zapłaty zaliczki, która przepada z chwilą niestawienia się w umówionym terminie. Obowiązuje to dla wszystkich usług znajdujących się w ofercie salonu i rezerwacji na wszystkie dni pracy salonu (W soboty obowiązuje osobny regulamin dotyczący systemu zadatków, patrz poniżej „Regulamin rezerwacji usług w salonie urody „House of Beauty”.
 10. Salon Urody „House of Beauty” zastrzega sobie prawo do poinformowania Klientki/Klienta o konieczności odwołania zaplanowanej wizyty (z powodu niedyspozycji pracownika, choroby itp.), wówczas następuje przepisanie Klientki/Klienta na inny termin, dogodny dla obu stron.
 11. Na terenie Salonu „House of Beauty” obowiązuje całkowity zakaz:

– palenia papierosów (również e-papierosów) i zażywania środków odurzających

– wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, wnoszenia jedzenia pod jakąkolwiek postacią

– wprowadzania psów i innych zwierząt, handlu i akwizycji, głośnego i niekulturalnego zachowania

– korzystania z urządzeń/wyposażenia salonu bez zgody personelu

– wnoszenia urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk – rejestrowanie obrazu lub dźwięku jest możliwe tylko za zgodą właściciela salonu lub menedżerki salonu

 1. Przed przystąpieniem do świadczenia usługi Klientka/Klient zobowiązują się poinformować pracownika o wszelkich przeciwwskazaniach zdrowotnych (klienci są w szczególności zobowiązani do poinformowania o: chorobach układu krwionośnego, limfatycznego, neurologicznego, psychicznego, skóry, w szczególności: o rozruszniku serca, kardiowertera, chorobach nowotworowych, stanach zapalanych w fazie ostrej, przebytej żółtaczce, zarażeniu wirusem HIV i innymi wirusami, ciąży lub okresie połogowym itd.). Zatajanie chorób, schorzeń lub odmiennych stanów skutkuje wzięciem przez Klientkę/Klienta na siebie odpowiedzialności za zdrowie. W przypadku zatajenia wspomnianych informacji pracownicy Salonu są zwolnieni z odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje. Klient/Klientka zobowiązany/-a jest także do poinformowania pracownika Salonu o ewentualnym pogorszeniu swojego samopoczucia w trakcie wykonywania zabiegów.
 2. Klientka/Klient przed rozpoczęciem zabiegu powinni zdjąć biżuterię, zegarek, okulary. Salon Urody “House of Beauty” nie bierze odpowiedzialności za pozostawioną biżuterię lub akcesoria.
 3. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie Salonu są zobowiązane przestrzegać niniejszego regulaminu i stosować się do sugestii personelu. Klientka/Klient korzystając z usług Salonu jednocześnie oznajmia, że zapoznał się z niniejszym regulaminem. Za naruszenie postanowień niniejszego regulaminu uważa się również działania lub zaniechania zmierzające do jego obejścia.
 4. Personel Salonu w uzasadnionych wypadkach zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania zabiegu.
 5. Salon Urody “House of Beauty” zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.