INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy:
1. Administratorem Państwa danych osobowych, zbieranych podczas rejestracji w naszym gabinecie, odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa Państwa danych osobowych, jest House of Beauty z siedzibą ul. Wernera 5/5/, 26-600 Radom, adres e-mail: hobradom@wp.pl
2. Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne w celu zrealizowania naszej usługi, a w szczególności: założenia przez salon House of Beauty karty z historii odbytych zabiegów, wysyłania wiadomości e-mail/SMS z przypomnieniem o wizycie, czy wystawienia rachunku lub faktury. Podstawa prawna zbierania tych danych jest art. 6 ust. 1 pkt. b Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
3. W trakcie rejestracji w naszym gabinecie prosimy o następujące dane osobowe: imię i nazwisko, numer telefonu. Opcjonalnie: adres mailowy, adres (ulica, numer domu/numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto);
4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do skorzystania z usług naszego gabinetu. W przypadku niepodania danych nie będą mogli Państwo skorzystać z naszych świadczeń.
5. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, żądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
1. Żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
2. Żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
3. Żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
4. Żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
5. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
6. Przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
7. Wniesienia skargi do organu nadzorczego
8. Państwa dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą wyłącznie instytucje upoważnione z mocy prawa.
7. Państwa dane nie będą podlegały profilowaniu.
8. Administrator danych nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
9. Państwa dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez okres korzystania z usług naszego gabinetu oraz nie dłużej niż 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym przestali Państwo korzystać z naszych świadczeń.
10. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.