REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO I WYDAWANIA KART STAŁEGO KLIENTA W SALONIE URODY „HOUSE OF BEAUTY”

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady programu Karty Stałego Klienta „House of Beauty”, jak również zasady wydawania i używania Kart Stałego Klienta „House of Beauty”.
 2. Wydawcą Kart Stałego Klienta i organizatorem Programu jest właściciel Salonu Urody „House of Beauty” mieszczący się w Radomiu ul. Wernera 5 lok.5.
 3. Karty Stałego Klienta będą̨ wydawane i akceptowane przez Salon Urody „House of Beauty”.
 4. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.houseofbeauty.radom.pl oraz w Salonie Urody „House of Beauty” w Radomiu ul. Wernera 5 lok.5.

II WARUNKI OTRZYMANIA KARTY STAŁEGO KLIENTA „HOUSE OF BEAUTY”

 1. Celem przystąpienia do Programu oraz otrzymania Karty Stałego Klienta Klient powinien spełnić łącznie następujące warunki:
 2. a) Klient jest pełnoletnią osobą fizyczną,
  b) Klient 5-krotnie skorzystał z usług

w salonie urody „House of Beauty” oraz wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w celach związanych z uczestnictwem w Programie.

 1. Aby otrzymać pieczątkę na Karcie Stałego Klienta należy dokonać zakupu usługi /usług w salonie urody „House of Beauty” za minimalną kwotę 70,00 złotych brutto (z Vat) i okazać Kartę Stałego Klienta pracownikowi salonu urody „House of Beauty” przed dokonaniem płatności za usługę

III POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE

 1. Karty Stałego Klienta będą wydawane przez współpracowników Organizatora Klientom, którzy dokonają zakupów usług w salonie urody „House of Beauty” po spełnieniu warunków, o których mowa pkt. II.1 powyżej.
 2. Karty Stałego Klienta są kartami imiennymi i upoważniają̨ osobę wskazaną na Karcie Stałego Klienta do otrzymania 30% rabatu na 5-tą usługę odnotowaną na karcie stałego klienta oraz do otrzymania usługi GRATIS na 10-tą usługę odnotowaną na karcie stałego klienta.
 3. Karta Stałego Klienta nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym lub pieniężnym, nie jest również kartą płatniczą.
 4. Rabatu nie można wymienić na gotówkę.
 5. Rabat jest udzielany wyłącznie od pierwszej ceny detalicznej wybranych usług. Rabat nie łączy się z innymi promocjami.
 6. W celu naliczenia Rabatu należy okazać pracownikowi Salonu Urody „House of Beauty” Kartę Stałego Klienta przed dokonaniem wyboru formy płatności za zakupy.
 7. Z programu lojalnościowego wyłączone są wybrane usługi kosmetyczno – fryzjerskie dostępne w ofercie Salonu Urody „House of Beauty”.

Poniżej znajduje się wykaz usług, które nie biorą udziału w programie lojalnościowym i nie mogą być oferowane z rabatem -30% na 5-tą usługę oraz usługę Gratis (10-tą na Karcie Stałego Klienta).

USŁUGI FRYZJERSKIE WYŁĄCZONE Z PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO I KARTY STAŁEGO KLIENTA: 5-ta usługa z rabatem -30%:

 • Nanoplastia włosów
 • Przedłużanie włosów

USŁUGI FRYZJERSKIE WYŁĄCZONE Z PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO I KARTY STAŁEGO KLIENTA: 10-ta usługa Gratis:

 • Nanoplastia włosów
 • Botox na włosy
 • Prostowanie keratynowe
 • Prostowanie złotymi proteinami
 • Koloryzacja włosów (globalna, trójwymiarowa np.sombre, tonowanie, Gloss)
 • Dekoloryzacja włosów
 • Upięcie ślubne/upięcie próbne ślubne
 • Upięcie komunijne/upięcie próbne komunijne
 • Upięcie okolicznościowe, fale
 • Przedłużanie włosów
 • Warkocze z włosami syntetycznymi (kolorowymi)

USŁUGI KOSMETYCZNE WYŁĄCZONE Z PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO I KARTY STAŁEGO KLIENTA: 5-ta usługa z rabatem -30%:

 • RF radiofrekwencja mikroigłowa
 • Nanofrax mezoterapia mikro- i nano-igłowa
 • Modelowanie i powiększanie ust
 • Depilacja laserowa
 • Modelowanie sylwetki „Modente”
 • Zakup kolczyków w sterylnej kasecie do zabiegu przekłuwania uszu metodą Blomdahl

USŁUGI KOSMETYCZNE WYŁĄCZONE Z PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO I KARTY STAŁEGO KLIENTA: 10-ta usługa Gratis:

 • RF radiofrekwencja mikroigłowa
 • Nanofrax mezoterapia mikro- i nano-igłowa
 • Modelowanie i powiększanie ust
 • Depilacja laserowa
 • Modelowanie sylwetki „Modente”
 • Mikrodermabrazja (Twarz+szyja+dekolt)
 • Prestiżowe programy terapeutyczne DERMAQUEST
 • Zakup kolczyków w sterylnej kasecie do zabiegu przekłuwania uszu metodą Blomdahl
 • Autorskie Pedicure SPA LUX
 • Pedicure hybrydowy z hydromasażem i koloroterapią
 • Manicure żelowy na naturalnej płytce
 • Manicure kombinowany hybrydowy
 • Laminacja brwi
 • Lifting rzęs
 • Laminacja brwi + lifting rzęs
 • Makijaż ślubny / ślubny próbny
 • Makijaż wieczorowy

IV DANE OSOBOWE

 1. Ujawnienie przez klienta w formularzu zgłoszeniowym Programu danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa w Programie.
 2. Administratorem danych osobowych ujawnionych na potrzeby przystąpienia do Programu jest Salon Urody „House of Beauty”.
 3. Dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.) („Ustawa”).
 4. Klient przystępując do Programu może wyrazić także zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym w celach marketingowych. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, a jej nieudzielenie nie stanowi przeszkody do uczestnictwa w Programie.
 5. Organizator Programu przedsięwziął niezbędne środki technicznei organizacyjne, by przetwarzanie danych osobowych Klientów odbywało się w zgodzie z odpowiednimi regulacjami prawnymi, w szczególności na zasadach określonych w Ustawie.
 6. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania, uaktualniania, uzupełniania lub usunięcia zgodnie z art. 32–35 Ustawy. Żądanie usunięcia danych osobowych przez Uczestnika jest równoznaczne z usunięciem Uczestnika z Programu.

V CZAS TRWANIA I REZYGNACJA Z PROGRAMU

 1. Program trwa przez czas nieokreślony. Organizator może wstrzymać okresowo lub zaniechać przyjmowania dalszych zgłoszeń lub wydawania Kart Stałego Klienta poprzez opublikowanie takiej decyzji na stronie internetowej www.houseofbeauty.radom.pl. Organizator na prawo zakończyć niniejszy Program po uprzednim poinformowaniu umieszczenie informacji na stronie internetowej: www.houseofbeauty.radom.pl
 2. Klient może zrezygnować z Programu poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o rezygnacji w Salonie Urody „House of Beauty”.
 3. Uczestnictwo w Programie ustaje także w przypadku odwołania przez klienta zgody na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych zgodnie z pkt. IV Regulaminu.

VI REKLAMACJE

 1. W przypadku przeprowadzenia Programu niezgodnie z Regulaminem klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
 2. W celu usprawnienia procesu zgłaszania i rozpatrywania, reklamacja może zostać złożona w formie elektronicznej na adres: hobradom@wp.pl lub w formie pisemnej na adres: „House of Beauty” ul.Wernera 5/5, 26-600 Radom.
 3. Składający reklamację powinien uwidocznić w jej treści swoje dane, tak aby kontakt z nim w celu poinformowania o wyniku postępowania reklamacyjnego był możliwy.
 4. Rozpatrywanie reklamacji trwa 30 dni liczonych od dnia jej otrzymania.
 5. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe składającego reklamację wyłącznie w związku z procedura reklamacyjną, a po zakończeniu procedury reklamacyjnej dane osobowe zostaną usunięte.

VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie.

Zmieniony Regulamin udostępniony zostanie zarówno w salonie urody „House of Beauty”  oraz na stronie internetowej: www.houseofbeauty.radom.pl.

Zmieniony Regulamin, nie będzie dotyczył Kart Stałego Klienta, wydanych do dnia zmiany Regulaminu, chyba że wprowadzone zmiany będą na korzyść Klienta.

Zmiany będą obowiązywać od czasu publikacji zmian na stronie internetowej: www.houseofbeauty.radom.pl.

 1. Do wszelkich spraw nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 02.11.2021r.